การติดต่อ

ประธานมูลนิธิ
ที่อยู่:
วัดศรีสุพรรณ
เลขที่ 100 ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ราชอาณาจักรไทย
โทรศัพท์:
๐-๕๓๒๗-๔๗๐5
โทรสาร:
053-200332
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
๐๙-๘๖๖๑-๔๕๙๕
http://www.watsrisuphan.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก